Regulamin

Wyszukaj pracę

Ogólne warunki sprzedaży galeryjnej

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym prowadzonym przez adresem www.artofpoland.pl w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Preambuła
 1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, (zwany dalej „ogólnymi warunkami”). 

 2. Kupujący towar za pośrednictwem strony www.artofpoland.pl (klient) automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie towaru w imieniu i na koszt kupującego. Każdy kupujący w celu sfinalizowania transakcji zakupu ma obowiązek zaakceptować zapisy regulaminu.

 3. Każdy użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

 4. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie ogólne warunki należy zaprzestać z korzystania ze strony internetowej i ją opuścić.

 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach indentyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.

 6. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

 7. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na adres e-mail: info@artofpoland.pl

 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.artofpoland.pl jest firma ArtofPoland Dominik Tomczak z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 8A m9, 01-785 Warszawa zwany dalej Sprzedającym.

 2. Miejscem prowadzenia działalności jest siedziba firmy ul. Broniewskiego 8A m9, 01-785 Warszawa

 3. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: +48 724 277 888

  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@artofpoland.pl

 1. Definicje

 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w serwisie Internetowym.

 2. Konsument Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Przedmiot transakcji – zwany zamiennie „Obiekt” – wymieniony i opisany w serwisie internetowym, a którego dotyczy Umowa sprzedaży.

 4. Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży Obiektów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sprzedającego.

 5. Serwis Internetowy lub Sprzedającyserwis internetowy dostępny pod adresem www.artofpoland.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 6. Zamówienieoświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Przedmiot sprzedaży

 1. Obiektami w sprzedaży prowadzonej przez Serwis internetowy są dzieła sztuki, w szczególności obrazy, pochodzące bezpośrednio od ich twórców lub od właścicieli niebędących twórcami.

 2. Obiekty oferowane przez Serwis internetowy mogą nosić ślady upływu czasu i indywidualne cechy. Sprzedający zobowiązuje się informować Kupujących o indywidualnych cechach obiektów oraz dostarczać je bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 3. Oferowane w Serwisie internetowym obiekty zostały przyjęte do sprzedaży na podstawie umowy komisu lub zostały nabyte przez Sprzedającego i stanowią jego własność.

 4. Sprzedażą nie są, w żadnym wypadku, objęte prawa autorskie, w szczególności prawo do powielania lub komercyjnego wykorzystania obiektów lub ich wizerunków.

 5. Warunkiem przyjęcia obiektów do Serwisu internetowego jest złożenie oświadczenia przez właścicieli obiektów, że obiekty te są oryginalne, stanowią ich własność i nie naruszają niczyich praw autorskich.

 6. Serwis internetowy zastrzega możliwość usunięcia z serwisu obiektów, w odniesieniu do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że oświadczenia złożone zgodnie z pkt 5 powyżej nie są prawdziwe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne obiektów i ich wady prawne.

 7. Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży obiektów mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału, w szczególności w zakresie barw czy widoczności faktur.

 8. Właścicielem wszystkich fotografii umieszczonych w Serwisie internetowym jest Sprzedający, chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w serwisie bez wyrażonej na piśmie zgody Sprzedającego.

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży elektronicznej

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich lub w innej walucie. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.artofpoland.pl, a także pod adresem email: info@artofpoland.pl

 4. Kupujący podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym udziela przedsiębiorcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego.

 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu.

 6. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który nabyte obiekty mają być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail. W wypadku gdy Klient zechce złożyć kolejne Zamówienie, a jego dane teleadresowe uległy zmianie, jest on zobowiązany do ich zaktualizowania.

 7. W przypadku gdy podane dane nie są prawidłowe i spowodują wystąpienie szkody po stronie Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami.

 8. Klient otrzymuje fakturę, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

 9. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Polityką prywatności.

 10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź serwisu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 11. Następnie w najbliższym możliwym terminie, ale nie dłużej niż w ciągu 48 godzin (nie licząc dni wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres email, serwis dostarczy potwierdzenie przekazania zamówienia do realizacji.

 12. Potwierdzenie przekazania Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 13. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.

 14. W przypadku przedłużenia się terminu potwierdzenia realizacji zamówienia serwis zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta, który w takim przypadku ma prawo do odstąpienia od zamówienia.

 15. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze stron zgodnie z pkt. 12 lub 13 powyżej serwis zwróci Klientowi wszelkie wniesione przez niego wpłaty.

 1. Warunki i termin płatności
 1. Płatności ceny pracy oraz kosztów transportu są dokonywane w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem przelewu bankowego, serwisu paypal lub payu.

 2. W przypadku odbioru osobistego przedmiotu umowy płatność może zostać zrealizowana w formie gotówkowej.

 3. Otrzymanie płatności jest warunkiem dostarczenia prac przez serwis.

 1. Warunki i termin dostawy
 1. Zakupione przedmioty są wysyłane najpóźniej w ciągu 96 godzin od zaksięgowania wpłaty, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Opłaty mogą się wahać w zależności od oferowanego przedmiotu i są podane w każdorazowym zamówieniu.

 3. W wyjątkowych przypadkach koszt przesyłki jest wyliczany indywidualnie, na życzenie Klienta.

 4. Czas dostawy zakupionego przedmiotu od momentu nadania wynosi średnio:

  • w przypadku firmy kurierskiej krajowej – na drugi dzień

  • w przypadku przesyłki zagranicznej w zależności od adresu dostawy

 5. Serwis internetowy nie odpowiada za utratę obiektów lub szkody wyrządzone przez firmy kurierskie.

 6. Kupujący może także odebrać zakupiony przedmiot osobiście, po uprzednim uzgodnieniu okoliczności odbioru ze Sprzedającym.

 7. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego w serwisie obiektu, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, serwis zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

 8. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez serwis zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie niezmienionym od tego, w jakim przedmiot został zakupiony. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. Na prośbę Klienta, Sprzedający udzieli wszelkich wskazówek co do właściwej formy zapakowania zwracanego przedmiotu.

 9. Aby dokonać zwrotu, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@artofpoland.pl

 10. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku, gdy nabyty obiekt został dostosowany na życzenie klienta, w szczególności oprawiony w ramę lub zdjęty z blejtramu.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Sprzedający podkreśla, że przedmiotem jego oferty są obiekty indywidualne, często używane, zaś płótno należy do rzeczy miękkich, łatwo ulegających zarysowaniom. Pomimo, że Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dokładnie opisać wszelkie usterki oferowanych przedmiotów, to znakomita ich większość nosi ślady upływu czasu.

 2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu pod adresem info@artofpoland.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

  • datę zakupu reklamowanego przedmiotu,

  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji serwis zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Serwis rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych serwisowi dobrowolnie w ramach Rejestracji i składania Zamówienia jest Sprzedający.

 2. Serwis przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko Klienta, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego. Serwis kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.

 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia w udostępnionym profilu użytkownika, a także prawo do żądania usunięcia danych z bazy Klientów serwisu, po wcześniejszym zgłoszeniu w formie pisemnej lub elektronicznej

 4. Dane osobowe Klientów są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 5. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

 6. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej zgłaszając taką informację pod adresem: info@artopoland.pl

 7. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych oraz ochrony prywatności, zostały opublikowane na stronie Polityka prywatności.

 1. Poszanowanie własności intelektualnej

1. Strona internetowa oraz jej treść mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.

2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej stanowią znaki towarowe Właściciela.

3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

 1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu podczas następnego logowania w serwisie i/lub drogą mailową. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Konto Klienta zostanie usunięte.

 3. Serwis respektuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP. i nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez eksponowane Obiekty, w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 4. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: info@artofpoland.pl

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021r.

 

Płatności w serwisie, obsługiwane są przez Przelewy24 oraz PayPal. Dostępne są następujące formy płatności: gotówka, przelew elektroniczny oraz internetowy przelew bankowy.

Kontakt
724 277 888
info@artofpoland.pl
ART OF POLAND © 2021. All Rights Reserved | Wykonanie Arlek.pl
ART OF POLAND